Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Buszoeker stelt een online aanvraagplatform ter beschikking van verschillende personen die op zoek zijn naar een te huren bus met chauffeur. De aanvragers en diverse bedrijven kunnen zo eenvoudig in contact komen met elkaar. Wat een win-winsituatie voor beiden genereert.

DIENSTEN EN GEBRUIK

Het aanvragenplatform van Buszoeker kan door aanvrager en busbedrijf vrij gebruikt worden om met elkaar in contact te komen. Beiden partijen verklaren door middel van registratie dat zij het platform niet zullen gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. Dit houdt in dat geen van beiden het platform aanwendt om niet-reguliere informatie bij te houden, te delen of te verwerven, of noch in geen geval materiaal van welke aard dan ook te verspreiden voor doeleinden die als schadelijk, bedreigend, intimiderend, of lasterlijk kunnen bevonden worden. En in geen geval een inbreuk plegen op het intellectueel eigendomsrecht van derden of dat van Buszoeker.

RECHTEN EN PLICHTEN BUSBEDRIJVEN

Als busbedrijf kan u zich gratis registreren bij Buszoeker en op eender welk moment uitschrijven. Buszoeker biedt u de mogelijkheid om uw afzetkanalen te verruimen. Hiervoor krijgt u ondersteuning via het platform, maar ook steeds via mail of telefoon kan u op Buszoeker rekenen.

Het prijsvoorstel dat wordt overgemaakt aan de busaanvrager dient volledig én transparant te zijn, d.w.z. inclusief alle kosten. (kosten voor administratie, eventuele toeslagen, belastingen, verzekeringen, e.d.) Indien er nog een onduidelijkheid of onwetendheid voordoet bij de aanvraag omtrent extra of bijkomende kosten, dient het busbedrijf dit expliciet te vermelden in het voorstel, samen met een raming van deze extra, verwachte kosten.

Vanaf het moment dat een prijsvoorstel werd ingevoerd én geaccepteerd werd door de aanvrager zijn volgende rechten en plichten van toepassing.

a) Een prijsvoorstel moet tenminste zeven kalenderdagen na datum van voorstel geldig te zijn en kan alleen ingetrokken worden als het schriftelijk door Buszoeker aan zowel aanvrager als aan het busbedrijf is bevestigd.

b) Het busbedrijf verplicht zich ertoe haar volledige, oprechte medewerking te verlenen aan Buszoeker in verband met de aangegane overeenkomsten en prijsvoorstellen. Daarnaast verleent het ook haar volledige medewerking om toegang te verlenen tot die informatie die door Buszoeker wordt gevraagd.

c) Het busbedrijf gaat het engagement aan om vanaf het moment dat een aanvraag wordt gedaan en/of een prijsvoorstel wordt geaccepteerd binnen de zeven kalenderdagen te reageren op de wensen en vragen van de aanvrager. Het busbedrijf verklaart in eer en geweten de wet- en regelgeving correct toe te passen op alle gedane voorstellen en de gemaakte beloftes aan de aanvrager ook steeds na te komen.

Het bedrijf verbindt zich ertoe om in een eer en geweten de prijsvoorstellen en het stappenproces van Buszoeker volledig te doorlopen, zoals dit wordt voorgesteld en de status van de aanvragen steeds tijdelijk en correct te updaten. Het is niet toegestaan om via de contact- en correspondentiekanalen van Buszoeker met de aanvrager informatie over de verrekende commissie of in welke vorm dan ook uit te wisselen met de aanvrager.

Het busbedrijf gaat akkoord met de beschermingsmaatregel dat zij het privéberichtensysteem, voorzien op het platform, gebruiken om contact te leggen met de aanvrager. En deze op geen enkele andere manier te zullen benaderen, alvorens de aanvrager het desbetreffende busbedrijf als winnaar van zijn aanvraag heeft aangeduid. Indien deze regel meer dan een keer wordt overtreden, volgt een onmiddellijke schrapping van het platform. Uitzonderingen, met oog op eerder contact met de aanvrager, zijn mogelijk door schriftelijk toestemming te vragen via info@eenbushuren.be.

Het busbedrijf verbindt zich ertoe om iedere vorm van contact over een aanvraag buiten het aanvraagplatform met de betrokken aanvrager te melden aan Buszoeker. En bijgevolg iedere wijziging per e-mail via info@eenbushuren.be door te geven.

Het busbedrijf gaat akkoord met de beschermingsmaatregel dat zij niet zal proberen het aanvraagplatform in zijn geheel of gedeeltelijk en in welke vorm dan ook of met behulp van welk middel dan ook te kopiëren, aan te passen of een afgeleide versie ervan te maken. En de onlinedienst van Buszoeker niet tracht in zijn geheel of gedeeltelijk te ontleden of de software te manipuleren.

RECHTEN EN PLICHTEN AANVRAGERS

Ieder natuurlijk en rechtspersoon dient ouder dan 18 jaar te zijn, zo niet is hij vergezeld van een voogd. Hierna de aanvrager genoemd.

Elke aanvrager kan zich gratis registreren bij Buszoeker en op eender welk moment uitschrijven. Hij wordt geacht de aanvraag zo correct en volledig mogelijk in te vullen. Hoe meer informatie van bij de start van de aanvraag duidelijk is, hoe adequater het voorstel van de busbedrijven zal zijn.

De aanvrager verbindt zich ertoe om in een eer en geweten de prijsvoorstellen te behandelen en het stappenproces van Buszoeker volledig te doorlopen, zoals dit wordt voorgesteld en de status van de aanvragen steeds tijdelijk en correct te updaten. Aan het eind van het stappenproces wordt gevraagd om de overeengekomen prijs in te geven. Het is niet toegestaan om via de contact- en correspondentiekanalen van Buszoeker met het busbedrijf informatie over de verrekende commissie of in welke vorm dan ook uit te wisselen met de aanvrager.

De aanvrager heeft het recht om af te zien van zijn aanvraag en niet in te gaan op de gedane voorstellen gelinkt aan zijn aanvraag. Hiervoor is hij wel verplicht om tijdig de status van zijn aanvraag te wijzigen naar ‘geannuleerd’. Op die manier behoudt Buszoeker het overzicht over toekomstige aanvragen en afrekeningen.

Dit recht is enkel van toepassing indien de annulatietermijn van het desbetreffende busbedrijf werd gerespecteerd. Dit geldt tevens voor uitzonderlijke reservaties die via Buszoeker – Een Bus Huren zelf verlopen zijn.

De aanvrager geeft doormiddel van zijn registratie en tevens acceptatie van de Algemene Voorwaarden zijn toestemming om zijn gegevens bij goedkeuring van een prijsvoorstel over te maken aan het desbetreffend busbedrijf. Ook de gegevens van het geaccepteerde busbedrijf worden aan de aanvrager getoond.

AFZIEN VAN OVEREENGEKOMEN VERPLICHTINGEN

De aanvrager kan afizen van een boeking door dit tijdig aan te geven aan het bisbedrijf waarmee een overeenkomst werd gesloten. De annulatietermijn van het desbetreffende busbedrijf dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Buszoeker – Een Bus Huren kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kosten die hieruit voortkomen. Dit artikel is ook van toepassing op alle aanvragen die via de administratiedienst van Buszoeker – Een Bus Huren zelf zijn behandeld.

Een boeking is bindend als de aanvrager een overeenkomst sluit met het busbedrijf, behalve als: de uiteindelijke overeenkomst voor de boeking niet via het platform wordt afgesloten;

of er tussen aanvrager en het busbedrijf contacten zijn geweest die niet geheel of gedeeltelijk via de Buszoeker diensten gebeurd zijn. Hiervoor dient het dan van toepassing te zijn op een andere opdracht met andere eigenschappen dan ingegeven door de aanvrager op het platform.

Overeenkomsten die worden gesloten tussen het busbedrijf en de aanvrager worden door Buszoeker als afgerond beschouwd. Indien deze toch worden geannuleerd of verplaatst naar een ander tijdstip, heeft geen invloed op de maandelijkse afrekening voor het busbedrijf in kwestie. De opdracht blijft voor Buszoeker als afgerond beschouwd.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Hoewel Buszoeker zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op het platform www.buszoeker.be / www.eenbushuren.be wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie. Buszoeker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een typefout of enige andere fout of omissie die invloed heeft op de inhoud van het aanvraagplatform. In de hypothese dat informatie over een busaanvraag of offerte om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Buszoeker zich het recht een busaanvraag of offerte te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een bevestiging. Voor de verdere naservice die geboden wordt door een busbedrijf waarin tekortkomingen zouden zijn, kan in geen geval aan Buszoeker worden toegeschreven. In geen enkel geval zal Buszoeker indirecte schade vergoeden aan wie dan ook, hieronder begrepen, financiële of handelsschade, verlies van gegevens, gederfde winst, misgelopen besparingen, vertraging van de activiteit, en dit zelfs wanneer Buszoeker werd op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

VERGOEDINEN EN BETALINGEN

De aanvrager die een prijsvoorstel accepteert, dient verdere afspraken te maken omtrent de precieze afhandeling van de busreis. Alle verdere afspraken verlopen met het desbetreffende busbedrijf en niet via Buszoeker. Ook de betaling dient rechtstreeks aan het busbedrijf gericht te zijn en niet aan Buszoeker.

Bij elke opdracht die succesvol tot stand komt, rekent Buszoeker een commissie aan ten koste van het busbedrijf. Deze kost wordt in rekening gebracht voor onder meer als daar zijn personeelskosten, ontwikkeling en onderhoud van het aanvragenplatform, service voor beide partijen, bemiddeling tussen aanvrager en het busbedrijf en marketingfaciliteiten ten voordele van het busbedrijf.

De commissie wordt alleen en slechts alleen door gefactureerd indien een overeenkomst wordt bereikt tussen het busbedrijf en de aanvrager. Het tarief van de commissie wordt overeengekomen tussen het busbedrijf en Buszoeker en wordt altijd duidelijk vermeld op de specifieke pagina’s voor het busbedrijf.

Het busbedrijf zal de commissie, bepaald op basis van de geaccepteerde aanvraag, aan Buszoeker overmaken binnen de 14 dagen na ontvangst van de maandelijkse factuur. Alle bedragen vermeld op de website, in eigen naam van Buszoeker, zijn exclusief BTW.

Indien het busbedrijf de vermelde som niet binnen zestig kalenderdagen na factuurdatum overmaakt, heeft Buszoeker het recht het account en toegang tot het aanvraagplatform te ontzeggen, zonder inbreng van het busbedrijf. Bij niet-betaling op de vervaldag van het factuurbedrag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 25,00. Bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zijn deze zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en functies (zie verder).

Daaropvolgend kan een incassoprocedure worden gestart en kunnen voor de niet-geïnde inkomsten, incassokosten in rekening gebracht van 15% van de totale factuurbedrag per achterstallige maand, met een minimum van €50,00 per dossier.

Buszoeker behoudt zich het recht op het tarief van de commissie te allen tijde te wijzigen, zonder de maatregel te staven. Om op het moment van voorkomen onduidelijkheden te voorkomen kan Buszoeker de werking tot het platform voor het busbedrijf tijdelijk ontzeggen, tot de betrokken partij een vernieuwde kennisgeving heeft gegeven omtrent de wijzigingen.

Het busbedrijf wordt zelf verantwoordelijk geacht op diens maandelijkse factuur te controleren op onjuistheden en deze vervolgens, als dat het geval is, dit binnen de zeven dagen na factuurdatum aan Buszoeker schriftelijk kenbaar te maken. Buszoeker zal dit voorval bestuderen en na schriftelijke bevestiging een aangepaste factuur verzenden aan het busbedrijf.

PRIVACY

Buszoeker is van oordeel dat een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens van de internetgebruiker een essentiële voorwaarde is voor de expansie van het Internet in commerciële activiteiten. Buszoeker verbindt zich er dan ook toe om de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

U kan het platform bezoeken zonder ook maar één van uw persoonlijke gegevens te leveren. Om bepaalde diensten die op het platform worden aangeboden te kunnen gebruiken, moet Buszoeker kunnen beschikken over sommige van uw gegevens zoals uw naam, uw privé- of professioneel adres en uw e-mailadres. Dit is onder meer het geval wanneer u een busaanvraag wenst te doen om een bus met chauffeur te huren of te infomeren naar de prijsvoorwaarden om een feestbus of reisbus te huren.

Buszoeker treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via het aanvraagplatform worden verzameld. Persoonsgegevens van internetgebruikers die via het platform zijn verzameld kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden, voor de mededeling van informatie omtrent producten en diensten van derden. U kan, via een eenvoudige e-mail of elk ander communicatiemiddel aan Buszoeker vragen deze informatie niet langer te ontvangen.

COOKIES

Buszoeker maakt gebruik van « cookies » of andere technologieën op sommige webpagina’s van het platform, en dit om de dienstverlening te verbeteren. « Cookies » zijn kleine elektronische bestanden die op de harddisk van de PC van de internetgebruiker worden geplaatst om Buszoeker toe te laten latere bezoeken van het platform door die internetgebruiker van op die PC makkelijker te doen verlopen. U kan uw webbrowser zo instellen dat hij u over de ontvangst van een « cookie » informeert of u de mogelijkheid biedt de installatie van een « cookie » op uw harddisk te weigeren. Weet echter dat wanneer u meerdere malen de installatie van « cookies » weigert, sommige webpagina’s van het platform zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn.

In geen enkel geval zullen de persoonsgegevens die via het platform door Buszoeker worden verzameld meegedeeld worden aan derden, met uitzondering van de eventuele verwerker.

bus huren prijs
tevreden klant
review bus huren